Novi uplatni žiro-račun za porez na dobit 2023. godina

Objavljeno: 3 siječnja, 2023

Naputkom o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini (Nar. nov., br. 148/22.) a koji se primjenjuje od 1. siječnja 2023. godine, porez na dobit više se ne uplaćuje na račune gradova ili općina prema sjedištu / prebivalištu poreznog obveznika nego u korist računa Državnog proračuna: HR1210010051863000160.

Ostali podaci koji se upisuju na virman plaćanja ostaju nepromijenjeni.

Polje broj modela “HR68“

Polje „poziv na broj primatelja“: brojčana oznaka vrste poreza –  te OIB poreznog obveznika.

Brojčane oznake vrste poreza su sljedeće:

1651 – Porez na dobit,

1660 – Porez na dobit po odbitku na naknade za autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva,

1678 – Porez na dobit po odbitku na naknade za usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja, revizorske usluge i sl.,

1686 – Porez na dobit po odbitku na dividende i udjele u dobiti ,

1694 – Porez na dobit po odbitku na kamate ,

1791 – Porez na dobit po odbitku na naknade za nastupe inozemnih izvođača – umjetnika, zabavljača, sportaša,

1864 – Porez na dobit po odbitku na usluge i ostale oporezive naknade plaćene osobama u državama s popisa Europske unije nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe,

1961 – Porez po tonaži broda i

1970 – Porez na dobit u paušalnom iznosu.

Prijava na Newsletter

Prijavi se na newsletter i primaj naše novosti