Porezno priznata rezerviranja obveznika poreza na dobit

Objavljeno: 3 svibnja, 2021

Najprije ćemo definirati pojam rezerviranja. Rezerviranje se odnosi na procjenu potencijalnih rizika proizašlih iz poslovanja tekuće godine koji mogu rezultirati novčanim odljevima u budućim razdobljima.

Da budemo jasniji, društvo koje vrši rezervacije za potencijalne buduće novčane odljeve, evidentira troškove rezerviranja u tekućoj godini te time smanjuje rezultat poslovanja (dobit/gubitak).

Međunarodni računovodstveni standard 37, t.14. određuje uvjete kada se rezerviranje treba priznati:

a) subjekt ima sadašnju obvezu (zakonsku ili izvedenu) kao rezultat prošlog događaja;

b) je vjerojatno da će podmirenje obveze zahtijevati odljev resursa koji utjelovljuju ekonomske koristi; i

c) se iznos obveze može pouzdano procijeniti.

Zakon o porezu na dobit, točnije članak 11., definira porezno priznate rezervacije koje su navedeni u nastavku.

Rezerviranja za otpremnine – kada društvo planira u narednoj godini otkazati ugovore o radu radnicima na osnovu osobno i poslovno uvjetovanih razloga te prilikom odlaska radnika u mirovinu.

Rezerviranja za troškove po započetim sudskim sporovima – ako se protiv društva vodi spor i ako je izvjesniji gubitak spora od dobivanja, iznos glavnice se može porezno proznati rezervirati.

Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima – kada se očekuje da će nastati troškovi otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku tada se može provesti rezervacija u iznosu prosječnih prošlogodišnjih troškova nastalih po istoj osnovi.

Rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore – zbroj neiskorištenih sati godišnjeg odmora se pomnoži sa cijenom sata radnika i dobije se iznos rezervacije. Iznos se mora uprihodovati u toku naredne godine.

Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava – namijenjeno poduzetnicima koji posluju prema Zakonu o rudarstvu radi vraćanja eksploatiranog područja u prvobitno stanje.

Prijava na Newsletter

Prijavi se na newsletter i primaj naše novosti