Porezno priznata vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja

Objavljeno: 20 travnja, 2021

Sve češće u zadnje vrijeme dobivamo upite vezano uz „čišćenje“ bilance koje za sobom vuče i usklađenje s kupcima te otpis nenaplativih potraživanja.

Računovodstveno usklađenje moguće je provesti:

i)             metodom izravnog otpisa i

ii)            metodom ispravka vrijednosti

Sukladno članku 9. Zakona o porezu na dobit, vrijednosno usklađenje priznaje se kao porezno priznati rashod ako je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 60 dana, a ista nisu naplaćena do 15. dana prije dana podnošenja porezne prijave. Vrijednosno usklađenje potraživanja priznaje se ako je potraživanje evidentirano u poslovnim knjigama kao prihod i ako su obavljene sve radnje za osiguranje naplate duga, pažnjom dobroga gospodarstvenika.

Da bi zadovoljio uvjete poduzetnik treba poduzeti sljedeće radnje prije nastupa zakonske zastare:

i)             utužiti potraživanja ili pokrenuti ovršni postupak,

ii)            prijaviti potraživanja u stečajnom postupku ili postići nagodbu s dužnikom, koji nije povezana osoba, u postupku sanacije ili stečaja

Podrazumijeva se da se navedeni postupci pokreću prije nastupa zastare, a rok za podnošenje tužbe nije propisan, što znači da se priznaje tužba podnesena do dana podnošenja porezne prijave. Zastara se utvrđuje, ovisno o potraživanju, prema Zakonu o obveznim odnosima.

Isti članak dopušta priznavanje otpisa potraživanja od nepovezanih osoba, koja su zastarjela i koja u svakom pojedinom poreznom razdoblju ne prelaze 5.000,00 kn po pojedinom dužniku, koji je obveznik poreza na dobit ili poreza na dohodak po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti.

Priznaje se i otpis zastarjelih potraživanja do 200,00 kn od nepovezanih fizičkih osoba čiji dug nije nastao po osnovi obavljanja djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, ako ukupno utvrđeno potraživanje po pojedinoj osobi na zadnji dan poreznog razdoblja ne prelazi taj iznos.

Sukladno čl. 9. st. 8. Zakona, porezno priznati rashod je otpis potraživanja od nepovezane osobe ako porezni obveznik dokaže da troškovi pokretanja određenih postupaka premašuju iznos potraživanja ili je pažnjom dobrog gospodarstvenika pokrenuo određene radnje s ciljem naplate potraživanja, pri čemu je utvrdio konačnu nemogućnost naplate otpisanog iznosa potraživanja.

Porezni obveznik koji izvrši otpis potraživanja prema čl. 9. st. 8. Zakona dužan je osigurati evidenciju o tome koje je radnje poduzeo radi naplate potraživanja, podatak o troškovima koje izazivaju daljnji postupci naplate, te dokaze na temelju kojih je utvrdio nemogućnost naplate.

Prijava na Newsletter

Prijavi se na newsletter i primaj naše novosti