Prirez – prema mjestu prebivališta ili boravišta?

Objavljeno: 27 lipnja, 2023

Dobili smo upit vezano uz obračun prireza na plaću kada je radnik prijavljen u jednom gradu / općini a radi u drugom gradu / općini gdje je prijavio svoje boravište.


Pri obračunu plaće, prirez na porez na dohodak plaća se prema prebivalištu odnosno prema uobičajenom boravištu radnika.


Prije svega potrebno je difinirati dva navedena pojma – prebivalište i uobičajeno boravište.


Sukladno st. 1. i st. 2. čl. 43. Općeg poreznog zakona propisano da porezni obveznik ima prebivalište ondje gdje ima stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Boravak u stanu nije obvezan. Ako porezni obveznik u RH ima u vlasništvu ili posjedu više stanova, prebivalište mjerodavno za oporezivanje utvrđuje se prema mjestu prebivališta obitelji, a za poreznog obveznika samca prema mjestu u kojem se pretežno zadržava ili prema mjestu iz kojeg pretežno odlazi na rad ili obavljanje djelatnosti.


Sukladno st. 5. čl. 43. Općeg poreznog zakona uobičajeno boravište se definira kao mjesto u kojem se porezni obveznik zadržava pod okolnostima na temelju kojih se može zaključiti da na tom mjestu ne boravi samo privremeno. Uobičajenim boravištem smatra se stalni ili vremenski povezani boravak od najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine.


Kriteriji uobičajenog boravišta uzimaju se u uobzir kada se ne može odrediti prebivalište poreznog obveznika.


Zaključak
Ako radnik u nekom mjestu ima stan u vlasništvu i tamo mu živi obitelj tada se to mjesta smatra njegovim prebivalištem u porezne svrhe za obračun prireza na plaću.
Ako se pak radi o radniku samcu prebivalište u porezne svrhe obračuna prireza na plaću utvrđuje se prema mjestu u kojem se porezni obveznik pretežno zadržava ili mjestu iz kojeg pretežno odlazi na rad ili obavljanje djelatnosti.

Prijava na Newsletter

Prijavi se na newsletter i primaj naše novosti